تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیاشناسه محصول: 617147
موجود

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11900تومان

برچسب ها :

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای شهری  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای شهری  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافیای شهری
 
جغرافياي شهري چيست؟
 
تعاريف جغرافياي شهري

1ـ جغرافياي شهري روي نظام فضايي و موقعيت شهر تأكيد دارد و نظير ساير شاخه¬ﻫﺎﯼ علم جغرافيا، علل پراكندگي مكان¬ﻫﺎﯼ شهري، تشابهات و تناقضات اجتماعي ـ اقتصادي ميان آنها را در ارتباط با شرايط مكاني مطالعه ﻣﯽ¬كند.
با توجه به تعاريف فوق، تحليل و تأكيد در جغرافياي شهري بر پايه موارد زير صورت ﻣﯽ¬گيرد.
الف ـ نظام داخلي شهرها و ماهيت الگوها به ويژه كاربري زمين و حوزه¬ﻫﺎﯼ اجتماعي شهرها.
ب ـ بررسي روند اين الگوها و شكل¬گيري آنها در طول زمان.
2ـ جغرافياي شهري روي الگوهاي فضايي پديده¬ﻫﺎﯼ شهري، هم از نظر پراكندگي فضايي و هم از جهت تأثير متقابل فضايي آنها و همچنين روندها را در داخل شهرها مطالعه ﻣﯽ¬كند. اين تعريف از جغرافياي شهري بيشتر پوزيتيويستي است و روش¬ﻫﺎﯼ آماري و مدل¬ﻫﺎ را به خدمت ﻣﯽگيرد.
در واقع، در جغرافياي شهري، در يك طرف جغرافياي سيستماتيك (نظام يافته) و در طرف ديگر جغرافياي ناحيه¬اي قرار ﻣﯽ¬گيرد. از اين رو جنبه¬ﻫﺎﯼ فضايي توسعه شهري، از دو نقطه نظر بررسي ﻣﯽ¬شود:
الف ـ درون شهري: در اين قسمت، شهر به عنوان يك پديده مجزا و منفك در سيستم سكونتگاهي مورد مطالعه قرار ﻣﯽ¬گيرد كه مباحثي چون كيفيت كاربري زمين، مورفولوژي شهري كاركرد شهر، ميزان توسعه شهر و حوضه¬ﻫﺎﯼ اجتماعي داخل شهرها در قلمرو آن قرار ﻣﯽ¬گيرد.
ب ـ برون شهري يا تأثيرات متقابل فضايي يك حوزه شهري در حوزه شهري ديگر:
در اينجا تأثيرات مادر شهرهاي جهاني در مادر شهرهاي ملي، ناحيه¬اي و تأثيرات شهر مسلط به ساير شهرها و نواحي كشور و وابستگي فضايي (شهر يا ناحيه) مورد بررسي قرار ﻣﯽ¬گيرد.
اما در سالهای اخیر به ویژه در دهه ی 1980 دو مکتب بیش از همه، جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است:
الف ـ مكتب ساخت¬گرايي: مكتب جغرافياي ساختاري، بيشتر به شناخت عميق نابرابري¬ﻫﺎﯼ اجتماعي ـ اقتصادي در شهرها تأكيد ﻣﯽ¬كند، در نتيجه ی نابرابري¬ﻫﺎﯼ فوق، تخصيص فضايي منابع به صورت محدود در شهرها صورت گرفته است. به تعبير عده¬اي از جغرافي¬دانان، ـ مكتب ساخت¬گرايي در مسير عدالت اجتماعي در شهرها پيش ﻣﯽ¬رود.
ب ـ رفتارگرايي: مكتب جغرافياي رفتاري كه تحليل سازمان فضايي شهرها و رفتار فضايي را در داخل الگوهاي سازماني مورد توجه قرار ﻣﯽ¬دهد.
مفهوم پراكندگي فضايي در جغرافياي شهري يعني شكل¬گيري پديده¬ﻫﺎﯼ شهري در سطوح خطي، شبكه¬اي، سطحي و نظاير آن ﻣﯽ¬باشد و در تأثير متقابل فضايي، آمد و شد روزانه به محل كار به مركز خريد، جابه¬جايي محله مسكوني و مسكن در داخل شهرها، ..... بررسي ﻣﯽ¬شود.

سيستم شهري و زير سيستم‏هاي ميان شهري
سيستم شهري مثل چرخي ﻣﯽ¬ماند كه همه اجزاء آن (جمعيت، صنعت، تجارت، واحدهاي مسكوني و ....) در ارتباط با هم عمل ﻣﯽ¬كند نيروي محركه اين چرخ، جمعيت شهري است كه سيستم‏هاي شهري (زير سيستم‏ﻫﺎ) را به كار وا ﻣﯽ¬دارد.
خصيصه يك سيستم
1ـ كليت: از خصيصه¬ﻫﺎﯼ عمده اين سيستم این است كه داراي سلسله مراتبي است، يعني داراي سطوح مختلفي است كه براي كل سيستم عمل ﻣﯽ¬كند.
2ـ عنصر: تعيين كوچكترين واحد سيستم كه داراي عملكرد نسبتاً مستقل است.
3ـ ارتباط: از مشخصات هر سيستم، ارتباط ميان عناصر آن است.
تعريف: سيستم مجموعه¬اي از عناصر است كه بر يكديگر تأثيرات متقابل دارند، تغيير هر يك از عناصر سيستم بر ساير عناصر سيستم تأثير ﻣﯽ¬گذارد و تغييراتي را در كل سيستم سبب ﻣﯽ¬شود.
كيت بست و جان شورت، دو جغرافي¬دان انگليسي، برخورد جغرافياي شهري را ميان سال¬ﻫﺎﯼ 1965 تا 1985 نشان ﻣﯽ-دهند.
دوره اول از تحولات جغرافياي شهري، برخورد غالب با سه مكتب اكولوژي، اقتصاد جديد شهري و رفتاري بوده است كه امروزه نيز در بيشتر نوشته¬ﻫﺎﯼ جغرافيايي ديده ﻣﯽ¬شود.

مجموعه سوالات 
 
1- رویکرد نئووبری از نظریات چه کسی تاثیر پذیرفته است؟ 
1) جان شورت    2) ماکس وبر    3) کیت بس        4) ویلسون
2- برایان بری کره زمین را از نظر جغرافیایی به چند ناحیه تقسیم می کند؟ 
1) 4    2) 5    3) 6        4) 7
3- کدام مکتب بیشتر بر شناخت عمیق نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در شهرها تأکید دارد؟ 
1) انسان گرایی    2) پوزیتیویسم    3) ساخت گرایی        4) نئووبری
4- به نظر .......... جغرافیای شهری از محیط ساخته شده که محصول کار فیزیکی انسان است، گفتگو مي‌كند.
1) رزاپالم    2) براین بری    3) دیوید اسمیت        4) ژان گوتمن
5- شرایط داخلی شهرها متأثر از .......... مي‌باشد.
1) شرایط سیاسی    2) اوضاع طبیعی    3) ارزش‌های اجتماع        4) مورفولوژی شهری
6- مورفولوژی شهری همواره با .......... آن پیوند محکمی دارد.
1) سلسله مراتب     2) كاركرد     3) شبكه شهري         4) موضع شهري 
7- جغرافي‌دان در مطالعه تطبیقی، ..........
1) به ریشه‌های نابه‌سامانی‌های شهری پی می برد.
2) سیاست گزینی مسئولان امر را در حل مسائل شهری تحلیل مي‌كند.
3) تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها را در مي‌يابد.
4) به همه موارد بالا پی می برد.
8- سطوحی که دیوید هربرت و دیویداسمیت در بررسی و تحلیل مسائل جغرافیای شهری نام مي‌برند، عبارت است از ......
1) اقتصادسیاسی، برخورد نئووبری، مدیران محلی، محیط شهری
2) تحلیل تخصیص منابع، برخورد اکولوژیک، محیط سیاسی، محیط فیزیکی
3) اقتصادسیاسی، تخصیص منابع، مدیران شهری، محیط محلی
4) محیط محلی، مدیران شهری، برخورد رفتاری، برخورد سیاسی

پاسخنامه

1- گزینه 2 صحیح است. گزینه مکتب نئووبوی: به عامل فرهنگ بیش از اقتصاد، اعتبار علمی قائل است.

2- گزینه 1 صحیح است.مدل‌های جغرافیای شهری که براساس شرایط و عوامل فرهنگ غربی تهیه شده‌است نمي‌تواند در دیگر نواحی جغرافیایی صادق باشد. در این ارتباط "براین بری"، معتقد است که یک جغرافیایی مشترک جهانی نمی‌تواند وجود داشته‌باشد. وی از نظر جغرافیاي شهری، سیاره زمین را به چهار گروه تقسیم نموده‌است

3- گزینه 3 صحیح است. مکتب ساخت گرایی بر شناخت عمیق نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی که در نتیجه تخصیص فضایی منابع محدود در شهرها به وجود آمده تأکید دارد و این مکتب به سمت عدالت اجتماعی به پیش می رود.

4- گزینه 4 صحیح است. " ژان گوتمن" می‌نویسد که جغرافیای شهری از موقع طبیعی شهر، مشخصات جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی این جمعیت، سازمان‌های اجتماعی- سیاسی و سرانجام از محیط ساخته شده که محصول کار فيزيكي است؛  صحبت مي‌كند.

5- گزینه 3 صحیح است. امروزه شرایط داخلی شهرها که متأثر از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی نظام حاکم در کشورهاست؛ کیفیت کاربری زمین و سیاست‌های برنامه‌ريزي شهری را تعیین مي‌كند. از این رو جغرافیای شهری جدید با تحلیل از ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی کشورها، ساخت فضایی شهرها را بررسی مي‌كند.

6- گزینه 2 صحیح است. مورفولوژی شهر همواره با کارکرد آن رابطه داشته و ساخت داخلی شهر از کارکرد شهر تأثیر می پذیرد.

7- گزینه 3 صحیح است.در با مطالعه تطبیقی می‌توان به تضادها و گوناگونی‌های اجتماعی- اقتصادی در شهرها پی برد. در جغرافیای شهری مطالعه تطبیقی در واقع تحلیل نظریه‌های مختلف درباره موضوعات و مسائل شهری خواهد بود و از جنبه‌های زیر دارای اهمیت است:

- در مطالعه تطبیقی آگاهی از تضادها و پیشرفت‌ها و در نتیجه ريشه‌يابي آن یک نوع تکامل فرهنگی برای جغرافی‌دان غفلت زده محسوب مي‌شود.

- جغرافي‌دان در این مطالعه مي‌تواند به بهره گیری نظریه‌اي در موضوع خاص بپردازد.

- در جغرافیای شهری، مطالعه تطبیقی به تحلیل تطبيقي می‌انجامد ‌‌و تحلیل نظریه‌های اجتماعی را در شناخت مسائل شهری قوت می‌بخشد.

8- گزینه 3 صحیح است.دیوید هربرت و دیوید اسمیت از سطوح چهارگانه زیر در تحلیل مسائل شهری نام می‌برند:

wordنوع فایل:

m سایز:4.48b

 تعداد صفحه:377


خرید آنلاین


سایر محصولات

جزوه جغرافياي شهري (مباني و ایران)رشته جغرافيا


جزوه جغرافياي شهري  (مباني و ایران)رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافيا

ادامه مطلب  
دانلود مطالعات ارتباط برنامه ریزی شهري و برنامه ریزی حمل و نقل شهري در ایران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس


      عنوان : دانلود مطالعات ارتباط برنامه ریزی شهري و برنامه ریزی حمل و نقل شهري در ایران شامل 343 صفحه با تخفیف ویژه اورمیاباکس&nbs

ادامه مطلب  
جزوه جغرافياي انسانی (مباني و ایران)رشته جغرافيا


 جزوه جغرافياي انسانی  (مباني و ایران)رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد فصل اول: مباني جغرافيا

ادامه مطلب  
جزوه فلسفه جغرافيا رشته جغرافيا


جزوه فلسفه جغرافيا رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد  فصل اول: اندیشه های نو در فلسفه جغرافيا   مفهوم جغرافيا

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی جغرافياي تاریخی خلیج فارس


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جغرافياي تاریخی خلیج فارسبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :از نخستین روز آفرینش دنیا، تا تكوین و پیدایش خشكی‌ها و دریاها، تا اینك انسان، بر خلیج ‌فارس عمر جهان وزیده است، از بدو تردد فنیقی‌ها تا تح

ادامه مطلب  
جغرافياي طبیعی و اقلیم یزد به همره تصاویر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جغرافياي طبیعی و اقلیم یزدبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :موقعیت جغرافيايی استان یزد با مساحت 73240 كیلومتر مربع در طول جغرافيايی 52 درجه و 50 دقیقه شرقی و عرض جغرافيايی 56درجه و 40 دقیقه شمالی در مركز كشور

ادامه مطلب  
بررسی شرایط اقلیمی، جغرافياي کالبدی استان اردبیل


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی شرایط اقلیمی، جغرافياي کالبدی استان اردبیلبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه : استان اردبیل درمنطقه ای سردسیر و درشمالغربی فلات ایران با وسعت 5/17952كیلومترمربع یك درصد مساحت كل كشور را تشكی

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافيا را برطرف کنم


تعداد صفحات: 24 صفحهقیمت: 3000 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چکیده:من سعی کردم طی مطالعات، بررسی، نظرخواهی های مختلف و گردآوری اطلاعات تلاش خو

ادامه مطلب  
بیوگرافی اساتید جغرافيا ایران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بیوگرافی اساتید جغرافيا ایران،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : پروفسور دکتر محمد حسن گنجیدکتر محمد حسن گنجی در سال 1291 شمسی در بیرجند دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را درمدرسه شکوئیه ی همان شهر به اتما

ادامه مطلب  
جزوه جغرافياي روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافيا


جزوه جغرافياي روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل فصل اول:مباني جغرافيايی روستایی   شالوده‌ها و تعاریف از آغاز سده بیستم، ارتباط متقا

ادامه مطلب  
logo-samandehi