تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیاشناسه محصول: 617146
موجود

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7900تومان

برچسب ها :

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

 جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

 جزوه جغرافیای انسانی  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد

فصل اول: مبانی جغرافیای شهری
 
مبانی جغرافياي شهري 
 
تاكنون درباره جغرافياي شهري تعاريف گوناگوني ارائه شده است. آنچه در زير مي آيد تعاريف مورد پذيرش اغلب جغرافيدانان در دنياي علم است.
1-   
جغرافياي شهري بر نظام فضائي و موقع شهر تاكيد دارد و مانند ديگر شاخه هاي علم جغرافيا، علل پراكندگي مكانهاي شهري و تشابهات و تناقضات اجتماعي ـ اقتصادي ميان آنها را با توجه به شرايط مكاني مطالعه مي كند.
2-   
جغرافياي شهري درباره الگوهاي فضائي پديده هاي شهري از نظر پراكندگي فضائي و نيز تاثير متقابل فضائي آنها مطالعه كرده همچنين روندها را در داخل شهرها بررسي مي كند.
3-   
جغرافياي شهري  مطالعه جغرافيايي از شهرنشيني و حوزه هاي شهري است. در واقع در جغرافياي شهري در يك طرف جغرافيايي نظام يافته و سيستماتيك و در طرف ديگر جغرافياي ناحيه اي قرار مي گيرد. پايگاه جغرافياي شهري بين اين دو شاخه اصلي علم جغرافياست.
جنبه هاي فضائي توسعه شهري از دو ديدگاه بررسي مي شود:
الف) درون شهري: در اين قسمت شهر به منزله يك پديده مجزا و منفك در سيستم سكونتگاهي مطالعه مي شود كه مباحثي مثل كيفيت كاربري زمين، مورفولوژي شهري و كاركرد شهر از آن جمله است.
ب) تاثيرات متقابل فضائي يك حوزه شهري در حوزه شهري يا روستائي ديگر: در اينجا تاثيرات را در شهرهاي جهاني در مادر شهرهاي ملي، ناحيه اي و تاثيرات شهر مسلط بر ديگر شهرها و نواحي كشور و وابستگي فضائي (شهر و ناحيه) بررسي مي شود
اما در سالهاي اخير به ويژه در دهه 1980 دو مكتب بيش از همه، جغرافياي شهري را تحت تاثير قرار داده است:
1-   
مكتب ساخت گرائي: مكتب جغرافياي ساختاري، بيشتر به شناخت عميق نابرابريهاي اجتماعي ـ اقتصادي در شهرها تاكيد مي كند كه در نتيجه آن تخصيص فضائي منابع محدود در شهرها به وجود آمده است به تعبير عده اي از جغرافيدانان، مكتب ساخت گرائي به سمت عدالت اجتماعي در شهرها پيش مي رود.
 
2-   
مكتب رفتارگرائي: مكتب جغرافياي رفتاري به تحليل سازمان فضائي شهرها و رفتار فضائي در داخل اين الگوي سازماني توجه مي كند.
 
مفهوم پراكندگي فضائي در جغرافياي شهري، شكل گيري پديده هاي شهري در سطوح خطي ـ شبكه اي ـ سطحي و نظاير آن است كه در آن تاثير متقابل فضائي آمد شد روزانه از محل كار به مركز خريد، جابجائي مسكوني، مسكن در داخل شهرها و موضوعاتي از اين قبيل بررسي مي شود

مجموعه تست 
 
1-
بنا به نظر ...............وجه فضائي شهر مترادف با وجه صوري شهر است و مراد از آن ..............مي باشد.
1-
رائول بلاشار ـ رشد تاريخي شهر و بازتاب آن در ريخت شناسي شهر
2-
ژرژ شابو ـ ابعاد فضائي رشد با تكيه بر ابعاد تكويني و تكاملي شهر
3-
پير ژرژ ـ رشد مرحله گونه شهر و انعكاس اين رشد در مورفولوژي شهر 
4-
ژرژ شابو ـ ابعاد فضائي، تكويني و مورفولوژيكي شهر 
2-
مفهوم شهرنشيني در جغرافياي شهري بيشتر با كدام ويژگي ها مورد بررسي قرار مي گيرد؟
1)
اداري، جمعيت شناسي و اقتصادي    2) رفتاري، فيزيكي و اقتصادي
3)
جمعيت شناسي، اقتصادي و فيزیكي    4) جمعيت شناختي، اقتصادي و رفتاري
3-
با توجه به مفهوم موقع و مقر شهرها مي توان گفت كه ............
1)
مقر شهر در ارتباط با شبكه هاي ارتباطي مشخص مي شود.
2)
موقع و مقر شهر در ارتباط با توپوگرافي محل مشخص مي شود.
3)
مقر شهر در ارتباط با توپوگرافي محل مشخص مي شود.
4)
موقع شهر در ارتباط با توپو گرافي محل مشخص مي شود.
4-
مكتب ساخت گرائي در جغرافياي شهري بر كدام عامل در مطالعه جغرافيايي شهرها تاكيد دارد؟
1)
كاربري اراضي        2) نظام فضائي و موقع شهرها
3)
نابرابري اجتماعي، اقتصادي در شهرها    4) تاثيرات متقابل فضائي در يك حوزه شهري
5-
افزايش قيمت زمين همراه با رشد شهر موجب پيدايش كدام نوع واحدهاي مسكوني شده است؟
1)
جمعي     2) پيش ساخت    3) ويلائي    4) حاشيه نشيني 
6-
كدام پديده شهري همواره با كاركرد شهر پيوند محكمي داشته است؟
1)
اقتصاد شهري                   2) بازار شهري             
3)
فرهنگ شهري         4) مرفولوژي شهري 
7)
كدام يك از نقشه هاي شهري از لحاظ سهولت حمل و نقل و جابجائي وسايل نقليه كارآيي بيشتري نسبت به ساير نقشه ها دارد؟
1)
شطرنجي    2) شعاعي    3) قطاعي    4) ستاره اي 
8-
بر مبناي پايگاه قومي و نژادي، الگوي فضايي توسعه شهر معمولاً چگونه است؟ 1) موزائيكي    2) قطاعي    3) منطقه اي     4) خوشه اي

پاسخ مجموعه تست
1.    گزینه (3) صحیح است.

 1. گزینه (3) صحیح است.
  2.   
  گزینه (3) صحیح است.
  3.   
  گزینه (2) صحیح است.
  4.   
  گزینه (3) صحیح است.
  5.   
  گزینه (2) صحیح است.
  6.   
  گزینه (4) صحیح است.
  7.   
  گزینه (2) صحیح است.
  8.   
  گزینه (4) صحیح است.

نوع فایل:word

  سایز: 239Kb

 تعداد صفحه:188


خرید آنلاین


سایر محصولات

جزوه فلسفه جغرافيا رشته جغرافيا


جزوه فلسفه جغرافيا رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد  فصل اول: اندیشه های نو در فلسفه جغرافيا   مفهوم جغرافيا

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی جغرافياي تاریخی خلیج فارس


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جغرافياي تاریخی خلیج فارسبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :از نخستین روز آفرینش دنیا، تا تكوین و پیدایش خشكی‌ها و دریاها، تا اینك انسان، بر خلیج ‌فارس عمر جهان وزیده است، از بدو تردد فنیقی‌ها تا تح

ادامه مطلب  
جغرافياي طبیعی و اقلیم یزد به همره تصاویر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، جغرافياي طبیعی و اقلیم یزدبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :موقعیت جغرافيايی استان یزد با مساحت 73240 كیلومتر مربع در طول جغرافيايی 52 درجه و 50 دقیقه شرقی و عرض جغرافيايی 56درجه و 40 دقیقه شمالی در مركز كشور

ادامه مطلب  
بررسی شرایط اقلیمی، جغرافياي کالبدی استان اردبیل


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی شرایط اقلیمی، جغرافياي کالبدی استان اردبیلبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :مقدمه : استان اردبیل درمنطقه ای سردسیر و درشمالغربی فلات ایران با وسعت 5/17952كیلومترمربع یك درصد مساحت كل كشور را تشكی

ادامه مطلب  
جزوه جغرافياي شهری (مباني و ایران)رشته جغرافيا


جزوه جغرافياي شهری  (مباني و ایران)رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل به همراه مجموعه تست  ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد فصل اول: دیدگاههای نو در جغرافيا

ادامه مطلب  
اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافيا را برطرف کنم


تعداد صفحات: 24 صفحهقیمت: 3000 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چکیده:من سعی کردم طی مطالعات، بررسی، نظرخواهی های مختلف و گردآوری اطلاعات تلاش خو

ادامه مطلب  
بیوگرافی اساتید جغرافيا ایران


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان بیوگرافی اساتید جغرافيا ایران،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : پروفسور دکتر محمد حسن گنجیدکتر محمد حسن گنجی در سال 1291 شمسی در بیرجند دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را درمدرسه شکوئیه ی همان شهر به اتما

ادامه مطلب  
جزوه جغرافياي روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافيا


جزوه جغرافياي روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافيا توضیحات محصول :جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافيا به طور کامل فصل اول:مباني جغرافيايی روستایی   شالوده‌ها و تعاریف از آغاز سده بیستم، ارتباط متقا

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی جغرافياي كشور مكزیك


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان جغرافياي كشور مكزیك،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :جغرافياي طبیعی و اوضاع اقلیمیموقعیت جغرافيايیایالات متحده مكزیك در آمریكای مركزی واقع و از شما به ایالات آمریكا، جنوب به گواتمالا و بلیز و از شرق به خلیج مكزیك و دریای كا

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی جغرافياي استان خراسان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان جغرافياي استان خراسان،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :جغرافياي استان خراسانمطالعات زمین شناختیاستان خراسان، در گذر دوران های زمین شناختی، دستخوش دگرگونی های بسیار بوده است. از سنگهای بسیار كهن تا جدید ترین آنها، در تشكیل

ادامه مطلب  
logo-samandehi